U bent hier:

Wedstrijdreglement

 1. Algemeen

  1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.UiTinVlaanderen.be en de organisator van deze wedstrijden (Cultuurnet Vlaanderen, met zetel te 1000 Brussel, Sint Gisleinstraat 62). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
  2. Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Cultuurnet Vlaanderen.
  3. Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.
  4. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Cultuurnet Vlaanderen. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege CultuurNet Vlaanderen tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Cultuurnet Vlaanderen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.
  5. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Cultuurnet Vlaanderen. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.
  6. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 2. Deelname en registratie

  1. Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
  2. Deelname vereist voorafgaandelijke registratie of aanmelding op de website www.UiTinVlaanderen.be
  3. Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres en die in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.
  4. De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site UiTinVlaanderen.be.
   Bij deelname worden aan de deelnemer de volgende gegevens gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, straat, gemeente en land. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt de deelneme niet in aanmerking voor een prijs.
  5. Iedere speler speelt individueel en kan meermaals deelnemen. Er zal echter per wedstrijd maximaal 1 winnaar per postadres worden toegekend.
  6. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, alsook de personeelsleden van Cultuurnet Vlaanderen of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
 3. Wedstrijdverloop

  De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag in te vullen.

 4. Prijs

  1. Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld én die het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
  2. Elke winnaar wordt persoonlijk via email op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs meteen toegestuurd via de post.
  3. Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. UiTinVlaanderen.be zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.
 5. Privacy

  1. Cultuurnet Vlaanderen handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor Cultuurnet Vlaanderen, met zetel te 1000 Brussel, Sint Gisleinstraat 62. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.
  2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van Cultuurnet Vlaanderen, met zetel te 1000 Brussel, Sint Gisleinstraat 62. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.
   Cultuurnet Vlaanderen kan deze gegevens gebruiken om (cultuur)informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en initiatieven van zowel zichzelf als van andere (culturele) organisaties. De speler kan aangeven dat hij in de toekomst geen informatie vanwege Cultuurnet Vlaanderen wenst te ontvangen.